KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

ROK SZKOLNY 2023/2024

Organizacja roku szkolnego połączona z planem spotkań wywiadowczych z Rodzicami:

18 września 2023 r. (kl. IV – VIII) i 20 września 2023 r. (kl. I – III) – pierwsze, organizacyjne zebranie  z rodzicami,

22 listopada 2023 r. (kl. I – VIII) – zebrania wywiadowcze z rodzicami po połowie pierwszego półrocza,

23 grudnia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r. – zimowa przerwa świąteczna,

19 stycznia 2024 r.  – ustalenie ocen w klasyfikacji śródrocznej,  

22 stycznia 2024 r. – klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej,

22 stycznia 2024 r. – koniec  pierwszego półrocza

31 stycznia 2024 r. (kl. I – VIII) – zebrania z rodzicami po zakończeniu pierwszego półrocza,  zapoznanie z wynikami klasyfikacji śródrocznej,

12 lutego 2024 r. – 25 lutego 2024 r. – ferie zimowe,

28 marca 2024 r. – 2 kwietnia 2024 r. – wiosenna przerwa świąteczna,

14, 15, 16 maja 2024 r. – egzamin ósmoklasisty,

27 maja 2024 r. (kl. I – III i kl. IV – VIII) – zebrania wywiadowcze z rodzicami, przedstawienie ocen przewidywanych na koniec roku szkolnego, 14 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej,

12 czerwca 2024 r. – wystawienie ocen na koniec roku szkolnego,

13 czerwca 2024 r. – klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej,

20 czerwca 2024 r.  – wręczenie stypendiów wyróżniającym się uczniom,

21 czerwca 2024 r. – zakończenie roku szkolnego 2023/2024.

Konsultacje z nauczycielami:

(trzeci poniedziałek miesiąca od 16.00 – 17.00)

16 października 2023 r.

18 grudnia 2023 r.

18 marca 2024 r.

15 kwietnia 2024 r.  

10 czerwca 2024 r. (drugi poniedziałek miesiąca)

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024

Zgodnie z § 5, ust. 1  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2023 r. , poz. 1211)  Dyrektor Szkoły podaje dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, zaproponowane przez  Radę Pedagogiczną, uchwalone przez  Radę Rodziców i zaopiniowane przez Samorząd Uczniowski:

10 listopada 2023 r. (piątek) przed Świętem Odzyskania Niepodległości

29 i 30 kwietnia 2024 r. (poniedziałek i wtorek) przed Świętem Pracy – 1 maja 2024 r. i 2 maja 2024 r. (czwartek) Święto Flagi, przed Świętem Konstytucji 3 maja  (piątek)

14, 15, 16 maja 2024 r. (wtorek, środa, czwartek) – egzamin ośmioklasisty

31 maja 2024r. (piątek) – dzień po Bożym Ciele

W w/w dniach szkoła organizować będzie zajęcia wychowawczo – opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godz. od 6.30 do 16.30 oraz inne zajęcia w zależności od charakteru dnia wolnego np.: rekreacyjno – sportowe, patriotyczne, rocznicowe itp.