Treść artykułu

Sukcesy uczniów w konkursie o ks. Konarskim

Sukces naszych uczniów w  XI Ogólnopolskim  Konkursie  o ks. Stanisławie Konarskim Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny.

Wojciech  Zastawnik  z klasy 5a  –  II miejsce
Lena Krzywacka z klasy 7 a  – wyróżnienie

Konkurs pod Patronatem Honorowym
Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika, Metropolity Lubelskiego
Ojca Mateusza Pindelskiego, Prowincjała Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów                  
Pana Jarosława Stawiarskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego
Pani Teresy Misiuk, Lubelskiego Kuratora Oświaty
Pana Krzysztofa Żuka, Prezydenta Miasta Lublin
Pana Przemysława Omieczyńskiego, Prezesa Zarządu Fundacji Niepodległości w Lublinie

Organizatorem była  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie oraz  Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie

Konkurs adresowany był  do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Cele konkursu:

Cele edukacyjne         

  • Upowszechnianie wiedzy o dokonaniach ks. Stanisława Konarskiego, a także innych wybitnych przedstawicieli kultury Oświecenia w Polsce.
  • Ukazanie aktualności koncepcji zawartej w systemie wychowawczym opracowanym przez wielkiego Pijara.
  • Doskonalenie umiejętności sprawnego i poprawnego posługiwania się językiem polskim oraz korzystania z narzędzi i zasobów cyfrowych.

Cele wychowawcze

  • Kształtowanie postaw i promowanie wartości, którym był wierny ks. Stanisław Konarski.
  • Inspirowanie uczniów do poznania dorobku intelektualnego  ks. Stanisława Konarskiego oraz kultury polskiego Oświecenia.

Konkurs literacki

Polegał na  zredagowaniu przez ucznia pracy pisemnej na jeden z trzech podanych niżej tematów:

1. W 1771 roku król Stanisław August Poniatowski uhonorował księdza Stanisława Konarskiego medalem z napisem „Sapere auso” – „Temu, który odważył się być mądrym”. Napisz mowę pochwalną na cześć ks. Stanisława Konarskiego, która mogłaby być wygłoszona z tej okazji. W laudacji przedstaw najważniejsze dokonania Wielkiego Pijara.

2. Wyobraź sobie, że na kilka dni przeniosłaś się/przeniosłeś się do osiemnastowiecznej Warszawy i zostałaś/zostałeś uczennicą/uczniem Collegium Nobilium. Napisz o tym opowiadanie. Twoja praca musi dowodzić, że bardzo dobrze znasz zasady obowiązujące w szkole założonej przez ks. Stanisława Konarskiego.

3. „Jaka jest młodzież w Rzeczpospolitej, taka swego czasu będzie Rzeczpospolita”. Zredaguj pracę, w której przedstawisz, w jaki sposób rozumiesz myśl ks. Stanisława Konarskiego.

Konkurs na prezentację multimedialną

Należało przygotować   prezentację  multimedialną na jeden z dwóch podanych niżej tematów:

1. Wskaż zasługi ks. Stanisława Konarskiego dla założenia i funkcjonowania Komisji Edukacji Narodowej.

2. Uzasadnij, że ks. Stanisławowi Konarskiemu słusznie należy się tytuł „nasz współczesny”.

W tym roku na konkurs wpłynęło 167 prac z 11 województw Polski. W kategorii praca literacka wpłynęło 135 prac, a w kategorii prezentacja multimedialna – 32 prace. 132 prace z woj. lubelskiego, 9 prac z woj. małopolskiego, 8 prac z woj. podkarpackiego, po 4 prace z woj. świętokrzyskiego, woj. kujawsko-pomorskiego i woj. śląskiego, 2 prace z woj. lubuskiego oraz po 1 pracy z woj. warmińsko-mazurskiego, woj. pomorskiego, woj. łódzkiego i woj. dolnośląskiego.

 Gratulacje  z życzeniami dalszych sukcesów 

Grażyna Pleśniarska – Gwizdała
Justyna Krzywacka